Producenci
Regulamin

 

REGULAMIN PLATFORMY 

B2B SUNNIVAMED

 

 

1. DEFINICJE

2. POSTANOWIENIE OGÓLNE

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

5. DOSTAWA

6. PŁATNOŚĆ

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

9. DANE OSOBOWE

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

1. DEFINICJE

 

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

1.2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Platformy, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta na Platformie.

1.6. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna na Platformie będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Platformy.

1.8. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Platformy.

1.9. PLATFORMA SPRZEDAŻY (PLATFORMA) – platforma sprzedaży Usługodawcy dostępna pod adresem b2b.sunnivamed.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.10. SPRZEDAWCA – Sunniva Med, Poznańska 44, 64-200 Wolsztyn, NIP 595-120-51-29, REGON 300334394, tel. 683472625 (pon-pt, 7:30-15), Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki.

1.11. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

1.12. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem platformy.

1.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem platformy.

1.14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu zakładają, że Klientem Platformy nie może być Konsument. Niniejsza Platforma może być użytkowana wyłącznie w celu zawierania umów sprzedaży pomiędzy sprzedawcą a klientem tylko i wyłącznie jeśli Klient dokonuje zakupu do celów prowadzenia działalności gospodarczej.

2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Platformy.

2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży na Platformie.

2.4. Platforma prowadzona jest przez

Sunniva Med

ul.Poznańska 44, 64-200 Wolsztyn

NIP 595-120-51-29

REGON 300334394

Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

2.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Platformy następujące Usługi elektroniczne:

   2.5.1. Konto Klienta na Platformie;

   2.5.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia na Platformie.

   2.5.3 Newslettera

2.6. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.7. Klient obowiązany jest do korzystania z Platformy w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

 

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 

3.1. W ramach Platformy Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

3.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

   3.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta na Platformie zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

   3.3.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer NIP, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.

3.3.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia na Platformie zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta na Platformie jest zawierana na czas nieoznaczony.

3.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia na Platformie jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

3.6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

3.6.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 10–dniowego terminu wypowiedzenia.

3.6.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14– dniowego okresu wypowiedzenia.

3.6.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

3.6.4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

 

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

 

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Platformy, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. Sprzedawca deklaruje, że jest odpowiedzialny za dostarczenie Konsumentowi rzeczy bez wad stosownie do zapisów art. 556 oraz 5561 -5563 Kodeksu Cywilnego. Jeżeli oferowany Produkt posiada wady, Klient zostanie o tym poinformowany w karcie produktu.

4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Platformy podana jest w złotych polskich i nie zawiera podatku VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Platformy w zakładce „Koszty wysyłki” pod adresem: https://b2b.sunnivamed.pl/pl/i/Koszty-i-warunki-dostawy/3

4.4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Platformy nie jest wiążąca. Wiążącą ceną jest cena uwidoczniona na fakturze wysłanej przez Sprzedawcę na podstawie zamówienia złożonego za pośrednictwem Platformy. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen na Platformie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Platformy, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

4.5.1. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer NIP, numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.

4.6. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „Zamawiam”.

4.7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie i wysyła Klientowi fakturę z zamówieniem. Jeżeli klient nie zgłosi niezwłocznie uwag bądź sprzeciwu co do treści faktury, Sprzedawca przyjmuje, że Klient wyraża zgodę na zakup towaru zgodnie z treścią faktury i zawiera w ten sposób Umowę sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

    1. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Platformy.

    2. Rabaty wynikające z kwot zamówienia, wybranych rodzajów płatności lub promocji nie łączą się z rabatami indywidualnie przyznawanymi poszczególnym klientom.

    3. Sprzedawca nie gwarantuje, że dostępność i ilości produktów uwidocznionych na Platformie są prawidłowe. W przypadku jeśli Klient złoży zamówienie na produkt niedostępny, Sprzedawca poinformuje Klienta o braku danego produktu oraz w miarę możliwości o czasie oczekiwania na brakujący produkt. Klient ma prawo wtedy zrezygnować z zamówienia danego produktu.

 

5. DOSTAWA

 

 

5.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży. W przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu nie będzie możliwe dostarczenie Produktu we wcześniej wymienionym terminie, klient zostanie poinformowany o tym fakcie, oraz będzie mógł zażądać zwrotu wpłaconej kwoty za Produkt.

5.1.1 Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas potrzebny aby skompletować zamówione towary i zrealizować wysyłkę. W przypadku, gdy czas realizacji byłby dłuższy niż podany na naszych stronach, Sprzedawca kontaktuje się z kupującym, aby potwierdzić realizację zamówienia oraz uzgodnić propozycję terminu.

5.2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.

5.3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium: Rzeczypospolitej Polskiej.

5.4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Platformy w zakładce. „Koszty wysyłki” pod adresem: https://b2b.sunnivamed.pl/pl/i/Koszty-i-warunki-dostawy/3

 

6. PŁATNOŚĆ

 

 

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

   6.1.1. Za pobraniem;

  6.1.2. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Platformy oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).

6.2. W wypadku sposobu płatności „przedpłata” przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

 

7. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży

  8.1.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres: Sunniva Med, ul. Poznańska 44, 64-200 Wolsztyn lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej umieszczony w dziale Kontakt.

  8.1.2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Platformy.

  8.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Platformy można zgłaszać pisemnie na adres: Sunniva Med, ul.Poznańska 44, 64-200 Wolsztyn lub z za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres umieszczony w dziale Kontakt.

  8.2.2. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 8.2.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 8.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

8. DANE OSOBOWE

 

 

9.1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Platformy jest Sunniva Med Ewelina Natalia Wysokińska

9.2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Platformy zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.

9.3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

9.4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Platformy.

9.5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz warunków ich pozyskiwania, przechowywania oraz usuwania dostępne są w polityce prywatności Platformy.

 

10. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 

 

10.1. Umowy zawierane poprzez Platformę zawierane są w języku polskim.

10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Platformy. Regulamin Platformy jest dostępny pod adresem: https://b2b.sunnivamed.pl/pl/i/Regulamin/4 oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

10.4. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.

10.5. W przypadku, gdy Klient Platformy będzie chciał wdać się w spór ze Sprzedawcą w związku z obsługą reklamacji towaru ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację. W przypadku wyczerpania możliwości pozasądowych metod rozstrzygania sporów, spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl